Informacje dla Autorów Plakatów

PREZENTUJĄCYCH PRACE W SESJACH PLAKATOWYCH


Numer prezentacji

Każdej pracy nadano indywidualny numer. Prosimy powoływać się na ten numer w razie korespondencji z Biurem Kongresowym oraz firmą odpowiedzialną za obsługę audiowizualną.

Czas i miejsce prezentacji

Sesje plakatowe odbędą się w dniach 12 i 13 czerwca w sali obrad „B” i „C”.

Czas prezentacji

Czas przeznaczony na prezentację to 2 minuty. Po każdej prezentacji przewidziano 3 minuty na dyskusję. Czas przeznaczony na prezentację będzie bezwzględnie egzekwowany przez przewodniczących sesji.

Prezentacja

Prezentacja może składać się z maksymalnie 3 slajdów. Organizacja slajdów należy do Autorów. Sugeruje się rezygnację ze slajdu tytułowego oraz umieszczenie tytułu, nazwisk Autorów i afiliacji w nagłówku slajdów. Na pierwszym slajdzie można zawrzeć krótki wstęp wraz z celem pracy, pozostawiając dwa kolejne slajdy na prezentację wyników i wnioski.

Termin nadsyłania ostatecznych wersji prezentacji

Przygotowane slajdy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2019 r. Po tym terminie oraz w czasie Kongresu nie będzie możliwości wgrania/modyfikacji /podmiany prezentacji.
Dotrzymanie ww. terminu jest konieczne, ponieważ firma zapewniająca obsługę audiowizualną musi dokonać konwersji plików przed kongresem, aby umożliwić uczestnikom kongresu ich przeglądanie na monitorach LCD.

UWAGA!

Niedotrzymanie terminu dostarczenia ostatecznej wersji plakatu spowoduje brak możliwości wyświetlenia pracy podczas Kongresu.

Sposób dostarczenia prezentacji

Jedynym skutecznym i akceptowanym przez Biuro Kongresowe oraz firmę zapewniającą obsługę audiowizualną Kongresu sposobem dostarczenia prezentacji jest wypełnienie online elektronicznej Karty Prelegenta oraz załączenie do niej opracowanej prezentacji - w postaci pliku lub linku do jej pobrania.

Karta Prelegenta jest dostępna pod adresem internetowym: http://ptu2019.polkongres.pl Od Autora wskazanego w Programie Kongresu wymagane jest przeprowadzenie procesu rejestracji konta, przez co automatycznie utworzone zostanie indywidualne konto Autora (Prelegenta). Dzięki temu, po zalogowaniu się na tej samej stronie internetowej (http://ptu2019.polkongres.pl) danymi wskazanymi podczas rejestracji, będzie możliwe:

  • przesyłanie przez niego kolejnych prezentacji (również na inne sesje, np. programowe, w których również dany Autor weźmie udział jako prelegent),
  • sprawdzanie i poprawianie danych podanych podczas rejestracji,
  • podmienianie, nawet wielokrotne, wszystkich przesłanych wcześniej prezentacji (do dnia 28 maja 2019 r.),
  • ewentualne wskazanie osoby, która zastąpi Autora w trakcie wystąpienia.

UWAGA!

Biuro Kongresowe nie będzie przyjmować prezentacji oraz informuje, że dostarczanie do niego materiałów (e-mailem, przesyłką listową/kurierską, osobiście) nie będzie skuteczne.

Wymogi techniczne

Prezentację na sesję plakatową należy przygotować w następującej formie:

  • Plik MS Office PowerPoint 2016 (lub w starszej wersji) albo plik PDF, bez filmów, przejść pomiędzy slajdami i bez animacji w slajdach.
  • Proporcje obrazu: 16:9 lub 4:3, układ poziomy,
  • Liczba slajdów: do 3 (zalecane: 3). Przekroczenie liczby slajdów spowoduje nieprzyjęcie prezentacji.

Język Kongresu

Językiem sesji plakatowych jest język polski i angielski. Zakłada się przy tym, że prelegenci z Polski będą przedstawiać prace w języku polskim.

Teksty streszczeń

Streszczenia zostaną opublikowane w suplemencie Central European Journal of Urology. Będzie on dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.